Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Lotta Braunerhielm

Namn: Lotta Braunerhielm

Titel/tjänst: Lektor/proprefekt

Universitet/högskola/organisation: Karlstads universitet

Institution/avdelning: Institutionen för geografi, medier och kommunikation

E-postadress: Lotta.Braunerhielm[at]kau.se

Aktuella projekt:
 1. "Digitalisering och besöksnäring"
  Syftet med pilotstudien är att initiera en utvecklings- och innovationsprocess där företag från besöksnäring och IKT interagerar för att öka företagens konkurrenskraft. Projektet syftar även till att öka kunskapen om platsförankring och skapa underlag för hur platsförankrade upplevelser kan utvecklas med hjälp av digitala lösningar.

  Målet med pilotprojektet är att en utvecklings- och innovationsprocess inleds mellan besöksnäring och IKT där en prototyp utvecklas, som på sikt kan bidra till öka företagarnas kunskap och konkurrenskraft inom upplevelseindustrin. En prototyp kan vara allt från skiss till en idé till produkt eller nästan färdig produkt som ska kunna testas vid ett besöksmål. Det kan innebära en ny tjänst, en teknisk lösning, en upplevelse i en digital miljö som exempelvis i en mobil applikation med syfte att förhöja besökarnas upplevelse av platsen. Genom en fördjupad studie av ett fåtal platser identifieras olika lager av information och kunskap på plats utifrån dess historie-geografi, platsen i sig, exempelvis historiska dokument och kartor, lokala berättelser från invånare, turismaktörer och besökare och en kartläggning görs av hur medieanvändningen av både företagare och besökare ser ut. Med denna kunskap skapar vi dels underlag för att öka företagens kunskap om platsens ökade värden för upplevelser, dels skapas underlag för en interaktion med aktörer inom besöksnäring och IKT-sektor. Genom pilotprojektet och utvecklingen av en prototyp bidrar vi till att visa på bryggan mellan besöksnäring och IKT-sektorn. Det skapar också ett unikt samarbete mellan två klustersatsningar som genom smart specialisering möts i kreativa möten med målet att skapa produktutveckling.
 2. "Våga ta steget mot interaktiva platsförankrade upplevelser – utveckling och innovation i den värmländska besöksnäringen"
  Syftet med projektet är att initiera en utvecklings- och innovationsprocess där företag från besöksnäring och IKT interagerar för att öka företagens konkurrenskraft. Projektet syftar även till att öka kunskapen om platsförankring och skapa underlag för hur platsförankrade upplevelser kan utvecklas med hjälp av digitala lösningar.

  Målet med projektet är att en utvecklings- och innovationsprocess inleds mellan företag inom besöksnäring och IKT där en prototyp utvecklas, som på sikt kan bidra till öka företagarnas kunskap och konkurrenskraft inom upplevelseindustrin.

  Vårt forsknings- och utvecklingsprojekt avser bidra till ökad kunskap inom besöksnäringen och öka samverkan mellan forskning och praktik. Genom att fördjupa oss i de lager av information, berättelser och kunskaper en plats bär, och tillsammans med besökare identifiera viktiga och för dem relevanta historiska skeenden, utvecklar vi platsanknutna digitala berättelser och visualiseringar som interagerar med besökaren och platsens geografi. Vi genomför utvecklingsprojekt på en plats med dess olika aktörer, och samtidigt utvecklar en metod för platsspecifika interaktiva digitala berättelser som andra aktörer inom turismnäringen kan använda och lära av. Projektet befinner sig således i spänningsfältet mellan platsrelaterade företeelser (så som natur- och kulturupplevelser) och det digitala (som ofta anses vara ”platslöst”). Utifrån ett forskningsperspektiv framträder här två olika förhållningssätt, dels digitaliseringen som en potential till kreativitet, demokratisering, deltagande och samskapande, men också kritiska frågeställningar kring vad det innebär för människan och hennes kulturella uttryck, risker för övervakning och kontroll och vår förståelse av samhället. Eftersom besöksnäringen står i skärningspunkten mellan medborgare, internationella besökare, representeras av både privata och offentliga aktörer och berör viktiga samhällsfrågor som historia, samhällsutveckling, makt och demokrati är det av stor vikt att låta kritiska och teoretiskt förankrade perspektiv leda och utforma denna utvecklingsmetod. En viktig del i satsningen är därför att bygga en metod där samspelet mellan forskning, aktörer och besökare leder utvecklingen, inte i teknologin.

  Vårt projekt avser att fylla en identifierad kunskapslucka med ett ett forskningsfält under framväxt - geomedia. Geomedia kopplar samman medier med ett rums- och platsperspektiv. Det belyser en rumslig vändning inom media och kommunikation och kommunikativ eller digital vändning inom kulturgeografi.
 3. ”Places in play”
  With a critical perspective, we can highlight the role of digitization and what it does to sites and places. Alternatively, we can examine in what ways sites and places affect digitization processes. With research on digitization of tourism in conjunction with new media at different spatial scales (local sites, town, village, etc), we can highlight new digital phenomena and trends, such as for example Pokémon Go, which exploaded last summer. In what ways can games such as Pokemon go contribute images of places, sense of place and identities? Questions such as the tension between acutal and virtual, creating place online, learning with movement (Barr, 2016; Coleman, 2015), location-based mobile gaming (Anderson, 2016; de Souza e Silva & Frith, 2015) or augmented reality and public spaces (Graham, Zook & Boulton 2013; and Graham & Zook 2013), are interesting to explore theoretically and empirically. The overarching aim of my research is, therefore, to connect to issues concerning how for example cultures and place identities of small towns are (re)worked and affected by the development of digital media technologies. Mapping out the cartographies of mediatization and new media technologies to explore differential digitization of place/space is thus a key question of my research. The research questions I intend to explore include, the;

  a) who, what, when, where, why and how of communication in In-between places/spaces;
  b) how are different places (re)mapped and (re)constructed in and through new media and especially place oriented games like Pokémon Go?
  c) how do we theorize the dialectics of digitization and in-between spaces/places?
Tidigare projekt:
 1. SOM-institutets medborgarundersökning - Inriktning högre utbildning och forskningens roll i den regionala utvecklingen. Värmland är ett län som utgjort sig för att jobba med bra samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och universitet. Det är en samverkan som till mångt och mycket sägs bidra till regional tillväxt och utveckling. Universitet och högskolor är också ett viktigt inslag i regionala utvecklingsprogram. Vid förfrågan om medborgarnas bedömning om vilka verksamheter som är viktiga för den framtida utvecklingen i Värmland fick högre utbildning och forskning en topplacering i konkurrens med industri, informationsteknologi, offentlig service, fritidsmiljö och nöjesliv och evenemang med mera. Betyder det att medborgarnas syn på verksamheter som har betydelse för den framtida utvecklingen har en koppling till den starka samverkan som sker mellan offentlighet, näringsliv och universitet? Hur är medborgarnas syn på högre utbildning och universitets och högskolors roll i den regionala utvecklingen? Projektet med SOM's medborgarundersökning syftar till att belyser medborgarnas syn på den framtida utveckling och relaterar det med det arbeta som sker på regional utveckling genom den så kallade samverkansmodellen, samt att belysa den kontakt och det förtroende som medborgarna har till universitet och högskolor i Värmland och i angränsande regioner.
 2. "Den goda attraktiva livsmiljön". Projekt finansierat av Länsstyrelsen i Värmland. Fokus platsers och regioners attraktivitet i stora drag och attraktiv livsmiljö i synnerhet. Värmlänningars syn på sin livsmiljö samt utifrånperspektivet på Värmland.
 3. "Besöksnäringskluster i Värmland". Syftet är att i ett första steg av projektet kartlägga intresset och formulera forskningsfrågor tillsammans med intresserade medlemsföretag i den ekonomiska föreningen Visit Värmland, starten till en ny klusterorganisation, och på så sätt förankra idén hos branschen. På detta sätt driver Karlstads universitet projektet men säkerställer branschens nyttoaspekter genom dess deltagande. Målet är att i samverkan med företag inom besöksnäringen arbeta med teman som innovation, produktutveckling och kunskapsöverföring inom branschen men även mellan besöksnäringen och andra till den relaterade branscher.

Avhandlingstitel:
(2006): "Plats för kulturarv och turism. Grythyttan – en fallstudie av upplevelser, värderingar och intressen". Karlstads Universitet. Karlstad University Studies. 2006:12 

Nyckelord:
besöksnäring. geomedia. regional utveckling. digitalisering. turism. kreativa näringar. identitet. kulturarv.

 
Mest lästa artiklar nu