Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Jonathan Borggren

Jonathan Borggren

Namn: Jonathan Borggren

Titel/tjänst: Filosofie doktor

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

Institution/avdelning: Institutionen för geografi och ekonomisk historia

E-postadress: jonathan.borggren[at]speedmail.se

Aktuella projekt:
  1. Den rumsliga uppdelningen av arbete har ökat i och med kunskapsekonomins etablering. Hur är den ojämna sysselsättningsutvecklingen relaterat till den urbana befolkningsdynamiken (var olika människor/talanger är bosatta)? I min avhandling framgick det bland annat att vissa stadsdelar i Göteborg fått en överrepresentation av kreativa individer medan andra fått en överrepresentation av icke-kreativa mellan åren 1990 och 2006. Därtill förekom det ett antal stadsdelar med jämn fördelning, sk AED. AED är i sammanhanget ett undantag och kan kopplas till ett resonemang kring blandstad. Därtill, hur kan denna inre urbana dynamik förklara var jobb skapats och förstörts i Göteborg och framförallt framväxten av kreativa näringar?
  2. Kartläggning av gasellföretag inom kreativa branscher. Gaseller är företag som växt mycket fort på kort tid och återfinns ofta inom tjänstesektorn. Var finns de kreativa gasellföretagen i Sverige? Hur ser deras kunskapsbas ut? Vad har de anställda för utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet? Är det enbart ett urbant fenomen eller finns det gaseller utanför de urbana kärnorna? Tidsperiod ca 1985 - 2010.
  3. Kartläggning av förekomsten av bosatta och yrkesverksamma kreativa individer (samt undergrupperna bohemer och konsulter) på Norra Älvstranden i Göteborg. Norra Älvstranden symboliserar waterfront redevelopment och förvandlingen av staden från plats för produktuktion till plats för konsumtion och upplevelser. Har det skett en symbios av de uppburna kreativa individerna (framförallt uppmärksammade i Richard Floridas skrivningar om den kreativa klassen) och de återfödda stadsdelarna i postindustrialiseringens kölvatten?
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2006): "Florida i Sverige - Kreativitet och NordRegio/Eurofutures regionindelningsförslag." Kulturgeografiska Institutionen, Umeå Universitet, Umeå.
  • (2011) (Wahlqvist, E.): "Staden mot stillsamheten – konstnärers val av geografi. Kreativitet på plats." Aronsson, L. & Braunerhielm, L. (red). Karlstad. Karlstad University Press.
  • (2009): "A place without living standards – The connection between creative class and creative milieu." Paper presented at Nordic Geographers Meeting, Turku.

Avhandlingstitel:
(2011): "Kreativa individers bostadsområden och arbetsställen. Belysta mot bakgrund av ekonomisk omstrukturering och förändringar i bebyggelsestrukturen i Göteborg."
(http://hdl.handle.net/2077/27939)  (ESBRIs sammanfattning av avhandlingen)

Nyckelord:
Kreativitet. Stadsförnyelse. Arbetskraftsrörlighet. Gaseller. AED.