Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Johan Larsson

Namn: Johan Larsson

Titel/tjänst: Biträdande lektor

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Avdelningen för industriellt och hållbart byggande

E-postadress: johan.p.larsson[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se/staff/o/ojajoh-1.52514

Aktuella projekt:
 1. ProcSIBE - Upphandling är en central drivkraft för innovation i samhällsbyggandet men kan också vara ett hinder för utveckling. Det är ett problem att traditionell upphandling med fokus på lägsta pris fortfarande är det vanligaste, trots att nya mål för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ofta ställer krav på mer flexibla och innovationsvänliga modeller.
  Den femåriga (2014-2018) Formasfinansierade satsningen ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) ska etablera en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet.
  Satsningen syftar dels till att ta fram ny vetenskaplig kunskap och dels till att stödja utvecklingen av svensk upphandling inom samhällsbyggandet. Ett viktigt mål är att bygga upp en nationell arena där forskarna samverkar med näringsliv och samhällsorgan för att gemensamt utveckla nya angreppssätt och ny kunskap.
 2. Studie av Trafikverkets interna investeringsprocess - Krav på kortare ledtider, lägre kostnader samtidig som projektet skall anpassas efter lokala förutsättningar innebär att byggföretagen måste bli bättre på att balansera mellan standardisering och flexibilitet för att uppnå kraven på en effektivare och mer innovativ byggprocess. Genom att återanvända delprocesser och tekniska lösningar från genomförda byggprojekt kan företagen utveckla en mer industriell byggprocess. Plattformar inom den fasta industrin, som bärare av fördefinierade processer och tekniska lösningar baseras på strategier för kundanpassade tillverka-mot-order produkter som tagits fram i en separat produktutvecklingsprocess. Byggplattformar måste vara mer flexibla för att kunna balansera användning av standardiserade processer och lösningar med utveckling av projektspecifika komponenter i en mer design-mot-order process. Här spelar beställaren en avgörande roll för att byggprocessen försörjningskedja ska bli både effektiv och innovativ.
  Trafikverket (TRV) har som mål att öka andelen totalentreprenader vilket innebär att tiden som läggs på regelrätt projektering av tekniska lösningar i TRVs interna projekteringsprocess fram till förfrågningsunderlag (FFU) måste minska för att frigöra utrymme för innovation i FFU. För att komma dit behöver mer fokus på att organisera och strukturera funktionskrav istället för tekniska lösningar. Detta kräver att projekteringsprocessen standardiseras och en kontinuerlig strukturerad återföring av gjorda erfarenheter utvecklas.
  Den föreslagna studien är en fortsättning på studien ”Utveckla brokoncept anpassad till en Lean-produktion” där målet är att skapa ett underlag för utveckling av en konfigurerbar processplattform för att projekteringsprocessen fram till FFU inom investeringsprojekt skall ske i rätt ordning i rätt tid och till rätt kostnad.
Tidigare projekt:
 1. Industriellt tänkande och ny teknik för anläggningsbyggande - en fortsättning på SBUF projektet 12295 - Syfte med detta projekt var att standardisera produktionsprocessen för att på ett effektivt och rationellt sätt säkra kvaliteten av industriellt utvecklade anläggningsprodukter. NCC Montagebro användes som fallstudieobjekt där målet var att ta fram en modulariserad processplattform som bland annat kunde anpassas efter den geografiska platsen den skall monteras på. Förutom processplattformen skulle ett konfigureringsverktyg för montagebron att tas fram för att säkerställa att den konstruktionstekniska lösningen uppfyller TRVs krav.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Larsson, J., Eriksson, P.E., Olofsson, T. and Simonsson, P. (2014) "Industrialized construction in the Swedish infrastructure sector: core elements and barriers". Construction Management and Economics, 32(1-2), 83-96.
 • Larsson, J., Lu, W., Krantz, J. and Olofsson, T. (2015) "Discrete event simulation analysis of product and process platforms – a bridge construction case study". Journal of Construction Engineering and Management.
 • Larsson, J., Eriksson, P. E., Olofsson, T., and Simonsson, P. (2015). "Leadership in civil engineering: Effects of project managers' leadership styles on project performance". Journal of Management in Engineering, 31(6).
 • Larsson, L., Larsson, J., Stahre, J. and Öhrwall Rönnbäck, A. (2015) "Innovation for competitive manufacturing". Proceedings of the XXVI ISPIM Conference, June 14-17, Budapest, Hungary.

Avhandlingstitel:
Managing radical innovation in the Swedish infrastructure sector: A study of industrialized construction
http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/managing-radical-innovation-in-the-swedish-infrastructure-sector(ec740a4d-2881-4389-849f-ec32ff677956).html 

Licentiatuppsatstitel:
Mapping the concept of industrialized bridge construction: potentials and obstacles
http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/mapping-the-concept-of-industrialized-bridge-construction(207f8442-addc-496e-bd8b-b5059ad0ca88).html 

Nyckelord:
Bygginnovation. Infrastruktur. Industriellt byggande. Radikal innovation. Innovationsprocess. Byggprocess. Samhällsbyggnad. Hållbart.